کتاب مرجع درس قابلیت اطمینان – Electric Power Distribution Reliability Richard E. Brown

کتاب مرجع درس قابلیت اطمینان – Electric Power Distribution Reliability Richard E. Brown

کتاب مرجع درس قابلیت اطمینان – Electric Power Distribution Reliability Richard E. Brown
به تعداد ۴۶۳ صفحه pdf
 لطفا توجه فرمایید این کتاب به زبان اصلی می باشد. 
POWER ENGINEERINGSeries EditorH. Lee WillisQuanta TechnologyRaleigh, North CarolinaAdvisory EditorMuhammad H. RashidUniversity of West FloridaPensacola, Florida
لطفا توجه فرمایید این کتاب به زبان اصلی می باشد.