۱۲-بررسی آسیب پذیری لرزه ای قاب های خمشی فولادی به روش تحلیل دینامیكی غیر خطی

12-بررسی آسیب پذیری لرزه ای قاب های خمشی فولادی به روش تحلیل دینامیكی غیر خطی

۱۲-بررسی آسیب پذیری لرزه ای قاب های خمشی فولادی به روش تحلیل دینامیكی غیر خطی

نویسندگان مقاله بررسی آسیب پذیری لرزه ای قاب های خمشی فولادی به روش تحلیل دینامیکی غیر خطیمجتبی فتحی – استادیار بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاهعبدالرسول رنجبران – دانشیار بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شیراز، شیرازوحید شامبیاتی – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه شیراز، شیراز
چکیده مقاله:
در این تحقیق، آسیب پذیری قابهای خمشی فولادی به کمک تحلیل دینامیکی غیر خطی تحت شتاب نگاشتهای طبس و ناغان و زنجیران و با…