تأثير تثبيت با آهک و سرباره فولادسازي ذوب آهن اصفهان (BOS) بر دوام خاک رسي و خاک رس آلوده به مواد شيميايي Word

تأثير تثبيت با آهک و سرباره فولادسازي ذوب آهن اصفهان (BOS) بر دوام خاک رسي و خاک رس آلوده به مواد شيميايي Word

تأثير تثبيت با آهک و سرباره فولادسازي ذوب آهن اصفهان (BOS) بر دوام خاک رسي و خاک رس آلوده به مواد شيميايي Word

فهرست مطالبفصل اول: مقدمه
۳………….. ۱-۱- کليات
۵…… ۱-۲- اهداف پايان‌نامه
۶………… ۱-۳- معرفي فصل‌هاي پايان‌نامه
 فصل دوم: تثبيت خاک رس با آهک و سرباره فولادسازي و اثر سولفات بر خاک رس تثبيت شده با آهک
۹………… ۲-۱- مقدمه
۱۱………… ۲-۲- کاني‌هاي رس
۱۱…… ۲-۲-۱- ترکيب و ساختمان کاني‌هاي رس
۱۳………. ۲-۲-۲- کائولينيت
۱۴………………………………… ۲-۲-۳- ايليت
۱۵………………………… ۲-۲-۴- مونت موريلونيت
۱۶……………………… ۲-۳- ويژگي‌هاي کاني‌هاي رس
۱۶…………………..

آلودگي آبهاي زير زميني و سطحي به MTBE

آلودگي آبهاي زير زميني و سطحي به MTBE

آلودگي آبهاي زير زميني و سطحي به MTBE

مربوط به درس کیفیت منابع آب در مقطع فوق لیسانس عمران گرایش محیط زیست…