فیلم نحوه انجام آزمایش تعيين مقاومت فشاري مغزه(کر گیری)

فیلم نحوه انجام آزمایش تعيين مقاومت فشاري مغزه(کر گیری)

فیلم نحوه انجام آزمایش تعيين مقاومت فشاري مغزه(کر گیری)

هدف: قبل از آنکه بتن، سختي کافي را بدست آورد، مغزه گيري مجاز نمي باشد. در غير اينصورت پيوستگي بين ملات و سنگدانه هاي درشت دچار آسيب مي شود. معمولا مغزه گيري هنگامي انجام مي شود که سن بتن ۱۴ روزه باشد. در هنگام مغزه گيري بايد دستگاه مغزه گيري کاملا در محل خود محکم نگاه داشته شود در غير اين صورت سطح مغزه ها غير صاف يا با انحناء خواهد بود. محور مته بايد کاملا عمود بر سطح بتن باشد مگر آنکه وضعيت عضو بتني يا موقعيت دسترسي به عضو ايجاب مي کند که زاويه…