تحلیل و طراحی یک میکسر CMOS فعال با اثرات غیرخطی( مرتبه ۲ و مرتبه ۳) پایین

تحلیل و طراحی یک میکسر CMOS فعال با اثرات غیرخطی( مرتبه 2 و مرتبه 3) پایین

تحلیل و طراحی یک میکسر CMOS فعال با اثرات غیرخطی( مرتبه ۲ و مرتبه ۳) پایین

نوع فایل :PDFتعداد صفحات :
سال انتشار :۱۳۹۵
چکیده
در این مقاله با ارائه طبقه هدایت انتقالی با اعوجاج مرتبه دوم و سوم کم آثار غیرخطی در خروجی میکسر همزمان کاهش یافته است. بررسی و تحلیل ساختار با استفاده آنالیز غیرخطی تیلور به معادلاتی منتهی شده که امکان طراحی بهینه مدار فراهم میشود. نتایج شبیهسازی با شبیهساز ADS در تکنولوژی ۰۱٫۰umCMOS نشان میدهد در فرکانس رادیویی مقادیر IIP9 و IIP3 میکسر که بیانگر خطی بودن مدار است، با روش ارائه شده . تا ۱dB و ۱dB نسبت به…

تحقیقی کامل و جامع و ارزنده در مورد رباتها و انواع آنها،کاربرد و اجزا در قالب فایل word

تحقیقی کامل و جامع و ارزنده در مورد رباتها و انواع آنها،کاربرد و اجزا در قالب فایل word

تحقیقی کامل و جامع و ارزنده در مورد رباتها و انواع آنها،کاربرد و اجزا در قالب فایل word

تحقیقی کامل و جامع و ارزنده در مورد رباتها و انواع آنها،کاربرد و اجزا در قالب فایل wordشامل ۵۸ صفحه فایل word
 
 …

آلودگي آبهاي زير زميني و سطحي به MTBE

آلودگي آبهاي زير زميني و سطحي به MTBE

آلودگي آبهاي زير زميني و سطحي به MTBE

مربوط به درس کیفیت منابع آب در مقطع فوق لیسانس عمران گرایش محیط زیست…