پروژه مهندسی برق – طراحي سيستم هاي ابزار دقيق ايستگاه تقويت فشار گاز

پروژه  مهندسی برق - طراحي سيستم هاي ابزار دقيق ايستگاه تقويت فشار گاز

پروژه مهندسی برق – طراحي سيستم هاي ابزار دقيق ايستگاه تقويت فشار گاز

تقويت فشار گازگاز پالايش شده خروجي از پالايشگاه وارد خطوط اصلي انتقال مي گردد ،اما عمدتا فاصله بين مصرف كننده تا پالايشگاه بسيار زياد است . مصرف گاز در شهرها در طول خط وجود عوارض طبيعي اعم از كوهها و گودالها و همچنين اصطحكاك ناشي از حركت گاز درون لوله باعث افت فشار آن مي گردد بنابرين ايستگاههايي در فواصل منظم در طول خط احداث شده است كه داراي چند توربوكمپرس مي باشند هدف از تاسيس اين ايستگاهها جبران اين افت فشار مي باشد .
الف ) بررسي فرآيند…

بررسی نفوذ آب شور از کویر چاه جم به آبخوان دشت دامغان در استان سمنان WORD

بررسی نفوذ آب شور از کویر چاه جم به آبخوان دشت دامغان در استان سمنان WORD

بررسی نفوذ آب شور از کویر چاه جم به آبخوان دشت دامغان در استان سمنان WORD

فهرست مطالب۱٫ فصل اول کلیات.. ۱
۱-۱ مقدمه.. ۲
۱-۲ اهداف و ضرورت تحقيق حاضر.. ۳
۱-۳ سوالات اساسی تحقیق.. ۳
۱-۴ فرضیات تحقیق.. ۴
۱-۵ دلایل استفاده از آب زیرزمینی.. ۴
۱-۶ آلودگی آب های زیرزمینی.. ۵
۱-۷ مسئله نفوذ شوری به آبخوان های ساحلی.. ۶
۱-۸ خسارتهای پیشروی آب شور در سفره آب زیرزمینی.. ۷
۱-۹ روش‌های کنترل پیشروی آب شور درآبخوان.. ۹
۱-۹-۱ کاهش نرخ پمپاژ.. ۹
۱-۹-۲ تغییر مکان چاههای پمپاژ.. ۱۰
۱-۹-۳ سدهای زیرزمینی.. ۱۰
۱-۹-۴ تغذیه طبیعی.. ۱۱
۱-۹-۵ تغذیه مصنوعی.. ۱۱
۱-۹-۶ تخلیه آب شور…..