۴۱۸- مقایسه تحلیل پلاستیك و الاستوپلاستیك شبكه های متعامد تك لایه با مدلسازی رفتار غیر خطی به صورت مفاصل متمركز

418- مقایسه تحلیل پلاستیك و الاستوپلاستیك شبكه های متعامد تك لایه با مدلسازی رفتار غیر خطی به صورت مفاصل متمركز

۴۱۸- مقایسه تحلیل پلاستیك و الاستوپلاستیك شبكه های متعامد تك لایه با مدلسازی رفتار غیر خطی به صورت مفاصل متمركز

مشخصات نویسندگان مقاله مقایسه تحلیل پلاستیک و الاستوپلاستیک شبکه های متعامد تک لایه با مدلسازی رفتار غیر خطی به صورت مفاصل متمرکزمحمدعلی برخورداری – دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی عمران، نارمک، تهرمحسن زاهری – کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی عمران، نارم
چکیده مقاله:
شبکه های تک لایه مسطح از جمله سازه های فضاکار می باشد که در عرشه پل ها، کشتی ها و پوشش سقف های با دهانه های کوتاه به طور گسترده…