سلول های خورشیدی

سلول های خورشیدی

سلول های خورشیدی

فایل به صورت word و قابل تغییر می باشد و شامل ۱۰۳ صفحه درباره موضوعات زیر است که در یکی از دانشگاه های دولتی ارایه شده است.

فصل اول : مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱

مقدمه ۱

ضرورت صرفه جویی در مصرف نفت ۲

تاریخچه ۳

سیستم های خورشیدی ۵

سیستم های شیمی خورشیدی ۶

کاربردهای انرژی خورشید ۷

سیستم های فتوبیولوژیك ۷

سیستم های فتوشیمیایی ۷

سیستم های فتولتائیك ۷

سیستم های حرارتی و برودتی…