بررسی نفوذ آب شور از کویر چاه جم به آبخوان دشت دامغان در استان سمنان WORD

بررسی نفوذ آب شور از کویر چاه جم به آبخوان دشت دامغان در استان سمنان WORD

بررسی نفوذ آب شور از کویر چاه جم به آبخوان دشت دامغان در استان سمنان WORD

فهرست مطالب۱٫ فصل اول کلیات.. ۱
۱-۱ مقدمه.. ۲
۱-۲ اهداف و ضرورت تحقيق حاضر.. ۳
۱-۳ سوالات اساسی تحقیق.. ۳
۱-۴ فرضیات تحقیق.. ۴
۱-۵ دلایل استفاده از آب زیرزمینی.. ۴
۱-۶ آلودگی آب های زیرزمینی.. ۵
۱-۷ مسئله نفوذ شوری به آبخوان های ساحلی.. ۶
۱-۸ خسارتهای پیشروی آب شور در سفره آب زیرزمینی.. ۷
۱-۹ روش‌های کنترل پیشروی آب شور درآبخوان.. ۹
۱-۹-۱ کاهش نرخ پمپاژ.. ۹
۱-۹-۲ تغییر مکان چاههای پمپاژ.. ۱۰
۱-۹-۳ سدهای زیرزمینی.. ۱۰
۱-۹-۴ تغذیه طبیعی.. ۱۱
۱-۹-۵ تغذیه مصنوعی.. ۱۱
۱-۹-۶ تخلیه آب شور…..